BELEID

 

MISSIE

De Contribute Foundation (hierna Contribute genoemd) is opgericht door Bas en Lucia van der Veldt-Roelofs. Deze stichting is in het leven geroepen omdat de oprichters van mening zijn dat GEVEN het nieuwe ONTVANGEN is.

 

 

Contribute is de familiestichting van het gezin van Bas en Lucia. Zodra hun kinderen de verantwoordelijkheid kunnen dragen, zullen zij deelnemen in het bestuur. Zodat ook zij door de kracht van delen hun eigen leven kunnen verrijken.

Tot die tijd is er een bestuur samengesteld met gelijkgestemden. Mensen die zich met hart en ziel in willen zetten en die deelname in dit bestuur zien als een mooie kans op persoonlijke groei. De deelnemers zijn bereid hun talent en tijd in te zetten en een mooie samenwerking aan te gaan waarbij zij de kans krijgen daadwerkelijk “het verschil” te kunnen maken.

VISIE

Niet iedereen in de wereld krijgt dezelfde kansen aangereikt. De plek op aarde waar een wiegje staat is allesbepalend. In welk land, gezin of leefomstandigheden groeit iemand op? Leeft iemand in vrijheid of onderdrukking? Heeft iemand voldoende te eten of lijdt iemand honger? Is er (goed) onderwijs aanwezig? Leeft iemand in een veilige omgeving, in oorlog of andere onzekerheid? Allemaal vraagstukken waar wij ons doorgaans niet druk om hoeven te maken. Voor ons en voor onze kinderen liggen de kansen voor het oprapen. Maar wij realiseren ons dat dat niet voor iedereen is weggelegd.

Contribute streeft ernaar kansen aan te reiken aan mensen die moeten (over)leven onder heel andere omstandigheden. Omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans gaan wij projecten financieel ondersteunen. “Niet door het geven van vis, maar door het geven van kennis hoe men vis kan vangen”. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat men leert “hoe een gezonde vispopulatie behouden kan worden”. Kortom gericht op de zelfredzaamheid van de mensen met een lange termijn visie. Hierbij willen wij de gemeenschap, familie en mensen bij elkaar brengen en hun HOOFD, HART & HAND verbinden.

Wij gaan significante verbeteringen teweegbrengen in deze wereld door bij te dragen aan vrijheid, onafhankelijkheid, eerlijke kansen, een veilige omgeving, goede educatie & voorlichting. Wij streven naar een leven voor iedereen vrij van: armoede, geweld, honger, misbruik en discriminatie op geloof, seksuele voorkeur, leeftijd en geslacht. Hierbij willen we corruptie, fraude, manipulatie, angst, cynisme, honger, oneerlijkheid en oordeel zoveel mogelijk uitsluiten.

Daarnaast gaan wij ons ook inzetten voor projecten die helpen de aarde en zijn biodiversiteit te beschermen want wij zijn met zijn allen verantwoordelijk dat ook volgende generaties op een prettige wijze kunnen blijven voortbestaan.

We willen onszelf en degenen die we ondersteunen inspireren en een nieuwe manier van denken creëren waarbij het geven van een helpende hand zal worden doorgegeven aan de volgende die dit nodig heeft.

DOELSTELLING

Volgens de statuten heeft de stichting het volgende doel:

 • Het initiëren, bevorderen en ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, wetenschap, onderzoek, bescherming van milieu en natuur, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, dierenwelzijn, religie, levensbeschouwing, spiritualiteit en/of de bevordering van de democratische rechtsorde;
 • Het financieel of anderszins ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen die als zodanig kwalificeren in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
 • Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.

De doelstelling is breed geformuleerd omdat Contribute niets of niemand wil uitsluiten. In de praktijk zal steeds iedere projectaanvraag het bestuur van Contribute moeten overtuigen om over te gaan tot investeren. Daarbij geldt dat projecten altijd een breed draagvlak moeten hebben, gericht zijn op zelfredzaamheid met een lange termijn visie waarbij geen groepen zullen worden uitgesloten.

STRATEGIE TOEKENNINGEN

De toekenningen kunnen in karakter en hoogte van de ondersteuning verschillen. Voor giften moet de verplichting gefinancierd zijn. Dat houdt in dat voor langer lopende toezeggingen altijd een voorziening voor de verplichting wordt opgenomen.

Aanvragen worden in de bestuursvergadering besproken. Het bestuur kan:

 • Besluiten de aanvraag af te wijzen. Een gemotiveerd antwoord wordt naar de indieners gezonden middels een reactie bij de aanvraag in het webportaal van Contribute; 
 • Besluiten de aanvraag direct te honoreren. De aanvragers krijgen bericht waarin de voorwaarden staan vermeld
 • Besluiten de stichting uit te nodigen voor een pitch waarna mogelijk een bedrag wordt toegekend; 

De aanvraag kan, voor zover het om kleine aanvragen tot een maximum van 5.000 euro gaat, in bilateraal overleg tussen bestuursleden spoediger worden afgewerkt. 

Toekenningen worden steeds door Contribute bevestigd in een korte digitale brief. Er worden geen overeenkomsten gesloten met uitvoerende organisaties. Echter, een gift zal te allen tijde de tegenprestatie vereisen zoals is vastgelegd in de door het bestuur goedgekeurde projectaanvraag. Organisaties die toezeggingen complex maken en willen juridiseren vallen af. 

STRATEGIE OPVOLGING

De opvolging van een project is altijd de verantwoordelijkheid van de betreffende stichting. Contribute wil goed geïnformeerd worden over de opvolging, ontvangt met regelmaat (op de overeengekomen momenten) een verantwoording en kan als klankbord worden gebruikt. 

Een project wat volledig door Contribute wordt gefinancierd kan nooit zonder overleg worden uitgebreid of worden afgebouwd zonder Contribute in de besluitvorming te betrekken. Opvolging in combinatie met een transparante verantwoording zoals is overeengekomen is voorwaarde voor betalingen c.q. voor een mogelijk vervolg.

STRATEGIE FINANCIEEL BELEID

Het financieel beleid van Contribute is geformeerd op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Toezeggingen zijn altijd gefinancierd door middel van de voorziening voor toegezegde projecten. 
 • Contribute bouwt een redelijk eigen vermogen op zodat op enig moment ruimte aanwezig is om onvoorziene situaties zoals het wegvallen van de bijdrage uit de familie in enig jaar of een bijzonder project op te vangen. Het eigen vermogen moet echter redelijk zijn en mag niet meer bedragen dan 5 miljoen Euro. 
 • Jaarlijks wordt een jaarverslag gepubliceerd. In het jaarverslag worden de giften met uitzondering van de groep kleine giften verantwoord door vermelding van de naam van de organisatie en het betreffende project. 
 • Het bestuur wordt in iedere vergadering door de penningmeester op de hoogte gebracht over de financiële situatie. Beleggingen van gelden in risicoproducten mogen niet worden gedaan. 
 • Het doel van de stichting is niet om een rendement op het eigen vermogen te maken. Het gaat om maatschappelijk rendement.

MIDDELEN

In de statuten heeft de stichting opgenomen dat het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

 1. I.Schenkingen, erfstellingen en legaten; 
 2. II.Subsidies en donaties;
 3. III.Alle andere verkrijgingen en baten.

Omdat de stichting van Bas en Lucia van der Veldt-Roelofs is, zullen vanuit deze familie de gelden worden samengebracht. Met de familievennootschap is de afspraak gemaakt dat een deel van de beschikbare gelden wordt doorgeleid naar de stichting. Hierdoor zal de komende jaren budget beschikbaar worden gemaakt. Fondswerving buiten de familie van der Veldt is niet aan de orde. Hiervoor behoeven derhalve geen regels of regelingen te  worden opgesteld.

FONDSWERVING

Gezien het karakter van de stichting is fondswerving niet van toepassing. Zie voor verdere toelichting het kopje “middelen”.

TRANSPARANTIE

Contribute hanteert een 100% transparant beleid. Dit houdt in dat Contribute verantwoording aflegt van haar beleid aan de maatschappij, de aanvragers, de betrokkenen en aan eenieder die dat weten wil via www.contribute.nl 

Van stichtingen waarmee wordt samengewerkt wordt ook volledige transparantie gevraagd. Duidelijkheid over doelstellingen, financiën, voortgang van een project etc. Complete openheid zonder verborgen agenda’s zodat gezamenlijk gekeken kan worden of het doel gerealiseerd kan worden. Gebrek aan transparantie bij een partij waarmee wordt samengewerkt, leidt tot verbreking van de relatie.

Lees hieronder het volledige beleidsplan zoals dat is vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 November 2017