HET BESTUUR

 

Contribute is de familiestichting van het gezin van Bas en Lucia. Zodra hun kinderen de verantwoordelijkheid kunnen dragen, zullen zij deelnemen in het bestuur zodat ook zij door de kracht van delen hun eigen leven kunnen verrijken.

Tot die tijd is er een bestuur samengesteld met gelijkgestemden. Het bestuur bestaat uit 5 personen. Het lidmaatschap van het bestuur wordt gezien als een “eer”. Het bestuur bestaat uit mensen die zich met hart en ziel in willen zetten en die deelname zien als een mooie kans op persoonlijke groei. De bestuursleden zijn bereid hun talent en tijd in te zetten en een mooie samenwerking aan te gaan waarbij zij de kans krijgen daadwerkelijk “het verschil” te kunnen maken.

Elke goedgekeurde projectaanvraag wordt gekoppeld aan iemand uit het team die als projectleider en vast aanspreekpunt fungeert. Diegene zal de andere bestuursleden up-to-date houden betreffende het lopende project en zal beoordelen of de gelden adequaat en volgens afspraak worden besteed. Wil je meer te weten komen over één van de bestuursleden klik dan op de foto voor hun persoonlijke verhaal.

 

Lucia van der Veldt-Roelofs
 

Bestuursvoorzitter

 

Ivar Brandsen
 

Directeur

 

Bas van der Veldt
 

Bestuurslid

 

Rieke Veurink
 

Secretaris

 

 

Carolien Wanrooy
 

Penningmeester

In de statuten is het volgende over het bestuur opgenomen:

  • Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vier (4) leden, te weten twee (2) bestuursleden A en ten minste twee (2) bestuursleden B.
  • Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
  • Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
  • Een bestuurslid A wordt benoemd voor onbepaalde tijd. Een bestuurslid B wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaren. Aftredende bestuursleden zijn steeds herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
  • Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
  • Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
  • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. De kosten die verband houden met de functie kunnen worden gedeclareerd mits deze vooraf door de bestuursvergadering zijn goedgekeurd. Het betreft dan met name de reis- en verblijfskosten naar projecten die worden bezocht. Doel is om tenminste 95% van de beschikbare gelden te bestemmen voor goede doelen. Het bestuur vergadert minimaal eens per kwartaal.