JAGUARBESCHERMING

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

Contribute Foundation draagt met een bedrag van € 75.000,- verspreid over twee jaar (met daarbovenop een bijdrage van WNF van €36.000) direct bij aan het tot stand brengen van een jaguar-top en het ontwikkelen van een strategie ten behoeve van jaguarbescherming.

 

 

Doelstellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met steun van het WNF zijn verschillende WWF kantoren actief bij het beschermen van de jaguar in Latijns Amerika: Colombia

(Northern Amazone), Brazilië (Atlantic Forest) en de Guyanas. Andere natuurbeschermingsorganisaties zijn ook actief op dit gebied: de World Conservation Society (US), Panthera (US) en IUCN (internationale organisatie). De verschillende organisaties vullen elkaar aan ten aanzien van kennis over de gebieden en ervaringen die zijn opgedaan. 

 

Er doet zich een bijzondere kans voor om de neuzen van de overheden van alle jaguar landen dezelfde kant op te krijgen en een gezamenlijk beschermingsdoel te formuleren en zo de benodigde politieke steun een boost te geven. Het zal leiden tot een gezamenlijke aanpak waarin human-jaguar conflict beheersing, capaciteit van rangers en standaard monitoring van jaguar populaties ter hand worden genomen, alsmede lange-termijn issues als klimaatverandering kunnen worden aangepakt. 

Voor de bescherming van de jaguar ondernemen we in 2018 en 2019 het volgende:

  • Samenbrengen van kennis en bevorderen van samenwerking op het gebied van de bescherming van jaguars tussen overheden en NGO’s om tot één overkoepelende Latijns Amerikaans Jaguar Beschermingsstrategie te komen;
  • Het organiseren van een Jaguar Top met de Colombiaanse overheid om een politiek momentum te creëren door middel van het officieel aannemen van de hierboven beschreven Jaguar bescherming strategie;
  • Het bouwen van capaciteit met name op het gebied SMART patrolling (meten, evalueren en verbeteren van patrouilles); trainingen voor jaguaronderzoek en gebruik van anti-poaching technieken, en netwerk opbouw tussen rangers om kennis te delen.

Historisch (roze) en huidig (rood) verspreidingsgebied van de jaguar

 

Impact

 

De overheid van Colombia is gemotiveerd om de bescherming van jaguars op een regionale en gecoördineerde manier aan te pakken en de andere betrokken overheden uit te nodigen voor de jaguar top en hun commitment te bekrachtigen. Daarbij heeft ze de hulp ingeroepen van WWF-Colombia om ter voorbereiding op deze bijeenkomst, samen met andere natuurbeschermingsorganisaties, een Latijns Amerikaans jaguar beschermingsplan te formuleren. Doel is de ‘jaguar top’ naar voorbeeld van de ‘tijger top’ van 2010 te laten uitmonden in een gezamenlijke aanpak; de tijgerlanden hebben in 2010 het gezamenlijke doel omarmd om het aantal tijgers in 12 jaar te verdubbelen (Tiger x Two – Tx2). De Colombiaanse Presidential Cooperation Agency is tot een vergelijkbaar doel bereid.

 

 

 

Projectspecificatie

 

De donatie zal direct worden aangewend om de jaguar top tot stand te brengen en draagt bij aan de formulering van het strategisch plan ter ondertekening op de Top. Een en ander kan leiden tot een vervolgvraag voor de implementatie van de strategie na afloop van de Top. De donatie is het begin van iets groots! 

Met de steun van Contribute wordt niet alleen bijgedragen aan bescherming van de jaguars in dit specifieke gebied, maar de steun draagt tevens bij aan de instandhouding van de gehele biodiversiteit in dit gebied en de bewustwording van het belang van het behoud van de jaguar wereldwijd. Immers: met de bescherming van het leefgebied van de jaguar, bescherm je niet alleen de jaguar maar alle soorten die voorkomen in zijn habitat.  De bijdrage is exclusief in de zin dat Contribute de enige donateur is die via WWF dit project ondersteunt.

 

 

Eindrapportage

 

Inmiddels is het project voltooid. Het ultieme doel is te bereiken dat dit geweldige dier niet meer als bedreigde diersoort te boek staat. Met het voltooien van dit project lossen we dat probleem helaas niet op. Wel is het doel behaald om met o.a. het organiseren van de Jaguar TOP, de juiste eerste essentiële stappen te zetten en zijn de eerste belangrijke commitments verkregen van betrokken partijen om zich in te zetten voor de bescherming van dit geweldige dier.

Het eindrapport met de resultaten kun je hier lezen.