TERUGKEER TIJGERS IN KAZACHSTAN

 

  

 

 

 

Bedrag en tijdspad

 

 

Contribute  Foundation en Stichting Pharus werken samen met WWF aan een veilige en succesvolle terugkeer van tijgers naar Kazachstan in 2025!

Met een bedrag van €2,4 miljoen verspreid over zes jaar maken Contribute Foundation en Stichting Pharus de terugkeer van de tijger in Kazachstan mogelijk. WWF financiert het project met een even groot bedrag van €2,4 miljoen.

 

 

Doelstellingen

 

 

Terugkeer van de tijger in Kazachstan en daarmee bijdragen aan de wereldwijde doelstelling om het aantal tijgers in het wild te verdubbelen. Voor de herintroductie van de tijger wordt het ecosysteem van Ili-Balkasj hersteld en kan het op termijn met de tijger aan de top van de voedselketen weer in compleetheid functioneren.

 

 

Impact

 

 

Het aantal tijgers is door stroperij en verlies van leefgebied wereldwijd enorm afgenomen; van  100.000 dieren een eeuw geleden naar ongeveer 3.900 in 2016. Toen in 2010 het absolute dieptepunt van 3.200 dieren werd bereikt, namen de regeringen van de tijgerlanden zich voor de tijger beter te beschermen. Het TX2 (tijger x 2) programma werd ontwikkeld met als doel een verdubbeling van het aantal tijgers in 2022.

Er werd besloten om niet alleen betere beschermingsmaatregelen te treffen in de gebieden waar nu tijgers voorkomen, maar ook om tijgers, waar mogelijk, terug te brengen in hun historische leefgebieden en op die manier de populatie verder uit te breiden. Uit onderzoek van WWF bleek dat het meest geschikte gebied voor terugkeer van de tijger bleek te liggen in de delta van de Ili rivier die uitmondt in het Balkasjmeer in Kazachstan. Hier leefde tot de jaren ’70 de Kaspische tijger.

Hiernaast is het historische leefgebied van de Kaspische tijger zichtbaar. In groen is het Il-Balkasj Reservaat waar in de toekomst weer tijgers zullen leven

 

In samenwerking met de Kazachse overheid heeft WWF een plan gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het gebied om het ecosysteem te herstellen en het klaar te maken voor de komst van de tijger. De eerste stap was het gebied een beschermde status te geven: het Ili-Balkasj Reservaat van maar liefst 415.000 hectare (ongeveer zo groot als Gelderland). Ook maakte de overheid budget vrij voor het beheer van het reservaat en stelde rangers en ander personeel aan.

Locatie van het Ili-Balkasj Reservaat en de omliggende beschermde gebieden

Intussen toonde een onderzoek van IUCN (International Union on the Conservation of Nature) aan dat het DNA van de Siberische tijger nagenoeg identiek is aan dat van de uitgestorven Kaspische tijger. De populatie Siberische tijgers in het verre Oosten van Rusland groeit gestaag en kan dienen als bronpopulatie voor de terugkeer van de soort in Kazachstan.

 

 

Projectspecificatie

 

 

Voor de daadwerkelijke terugkeer van de tijger in Kazachstan moet nog veel gebeuren. Met de bijdrage van Contribute Foundation en

Stichting Pharus zal de komende jaren worden gewerkt aan het verder gereed maken van het leefgebied, het op peil brengen van de prooidierstand, het voorbereiden van de lokale bevolking op de komst van de tijger, etc.

Capaciteitsopbouw en samenwerking met lokale bevolking
Er leven geen mensen in het reservaat, maar wel in de omliggende gebieden. Het is van groot belang dat zij het project ondersteunen, betrokken zijn en zich veilig voelen. In samenspraak met de lokale bevolking zullen alternatieve inkomstenbronnen worden ontwikkeld en werkgelegenheid binnen het natuurbeschermingswerk worden gecreëerd. Ook is het belangrijk dat er voldoende goed getrainde rangers zijn om het reservaat te beschermen tegen bijvoorbeeld stroperij en bosbranden. Zij zullen training krijgen  in patrouilletechnieken, mensenrechten, monitoring van wildpopulaties, bosbrandbeheer, etc. Ook zullen er uitkijkposten en andere infrastructuur voor de rangers worden aangelegd.

Gebiedsherstel

Tijgers zijn afhankelijk van een goede wildstand, die op zijn beurt afhankelijk is van voldoende zoetwater en een gezond bos. Om het rivierbos te herstellen zal er rivierbos worden aangeplant, bosbranden worden tegengegaan en zal worden gelobbyd voor een aangepast spuischema van de bovenstroomse dam in de Il-rivier om te zorgen voor voldoende water.

Prooidieren

Om de wildstand in het reservaat op peil te brengen worden de bestaande populaties beschermd tegen stroperij en bijgevoerd om de zware winters door te komen. Ook zullen er Afghaanse edelherten en wilde zwijnen worden gefokt en uitgezet. Uitgezette dieren worden met behulp van zenders gevolgd in het veld om ze beter te kunnen beschermen.

Afgaanse edelherten

Het uitzetten van edelherten in het natuurgebied in Kazachstan (website WWF)

Tegengaan conflicten met tijgers

De geherintroduceerde tijgers  zullen zich niet houden aan de grenzen van het reservaat en zich ook daarbuiten laten zien. Dit kan leiden tot conflicten met  bewoners van het gebied als zij bijvoorbeeld vee verliezen aan de roofdieren. Om dit te voorkomen krijgen mensen training en hulp bij het veilig huisvesten van hun vee. Ook zal er een rehabilitatiecentrum worden opgezet waar gewonde tijgers kunnen worden behandeld, en een ‘rapid response team’ opgericht dat mensen altijd kunnen bellen als er een tijger te dichtbij komt.

Een gewonde tijger wordt onderzocht in het al bestaande rehabilitatiecentrum in Rusland. Dit zal als voorbeeld dienen voor het centrum in Kazachstan.

Terugkeer van de tijger

Voor een veilige aankomst van tijgers in Kazachstan zal een tijdelijk verblijf worden gebouwd waar ze na de reis vanuit Rusland kunnen bijkomen en wennen aan de nieuwe omstandigheden. Ze worden daar ook onderzocht en pas vrijgelaten als ze helemaal fit zijn.  Ze krijgen dan een halsbandzender om zodat ze nog een tijdje kunnen worden gevolgd in hun nieuwe leefgebied.

Met de bijdrage van Contibute en Pharus zullen in 2025 de eerste 3-5 tijgers worden vrijgelaten, waarna de populatie kan worden opgebouwd naar zo’n 50 dieren in 2035. Daarna kan de populatie zelf verder groeien naar circa 120 dieren in 2075.

 

 

 

 

Voortgang

 

 

Update december 2023

 

De eerder verschenen updates:

UPDATE mei 2020UPDATE september 2020UPDATE mei 2021UPDATE september 2021
UPDATE april 2022

UPDATE augustus 2022

UPDATE oktober 2022UPDATE maart 2023
UPDATE september 2023   
    

 

In augustus 2022 zijn er een groot aantal herten vrijgelaten in het natuurgebied in Kazachstan

 

Grigory Mazmaniants bij het afnemen van monsters