LEVENSREDDENDE GEZONDHEIDSZORG IN KENIA

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Contribute heeft met een bedrag van € 292.419,- de volledige financiering op zich genomen voor het realiseren van een nieuw gezondheidscentrum in Milo, Bungoma County, West-Kenia

Het project wordt in de eerste helft van 2021 opgestart en de projectimplementatie bevat drie fasen verdeeld over twee en half jaar. Dit betekent dat het ziekenhuis volledig operationeel zal zijn in 2023.

 

 

Doelstellingen

 

 

De algemene doelstelling van het project is het realiseren van een duurzaam gezondheidszorgsysteem die de sterftecijfers binnen de lokale gemeenschappen op het platteland in deze regio significant vermindert en hun sociaaleconomische positie versterkt, waardoor zij kans hebben op een eerlijk, duurzaam, maar vooral vreugdevol bestaan.

De doelgroep betreft de armste en meest kwetsbare gezinnen en kinderen van de lokale gemeenschappen van Webuye East en West subcounty, met een geschat aantal van inwoners van 152.000. Zij zijn verstoken van iedere vorm van gezondheidszorg. Met dit project  wordt hen de kwaliteitszorg geboden die zij verdienen. 

Mercal Comprehensive Health Centre Milo biedt een holistische aanpak om onze doelstelling te bereiken via:

 • Het bieden van kwalitatief hoogwaardige en inclusieve gezondheidszorg vanuit het Mercal Comprehensive Health Centre;
 • Interventies met gezondheidswerkers in de gemeenschap;
 • Het bieden van een microkredietprogramma voor sociaaleconomische ontwikkeling van de gemeenschap.

The fortunate pay for the unfortunate

Om een extra impuls te geven aan de effectiviteit van het project heeft Contribute voorgesteld (o.b.v. positieve ervaringen in vorige projecten) om naast alle geplande maatregelen het principe "The fortunate pay for the unfortunate" toe te passen. Dit houdt in dat er een paar kamers in het ziekenhuis met meer luxe en comfort ingericht worden. Hiervoor wordt door de de meer draagkrachtige bevolking extra betaalt voor deze extra luxe en comfort. Met de extra inkomsten die dit genereert, wordt gratis medische zorg beschikbaar gesteld voor hen die dat niet kunnen betalen. Met de inkomsten van van één patiënt in de luxe kamer, kunnen de kosten van drie minder draagkrachtige patiënten gedragen worden. 

 

 

Impact

 

 

De diensten van het zullen stapsgewijs groeien tot 100 % capaciteit binnen 5 jaar. Dit komt neer op 3.000 patiënten in het eerste jaar naar 10.000 op jaarbasis vanaf het vijfde jaar. Met de focus op moeder- en kindzorg.

Naast preventie en vroegtijdige behandeling van aandoeningen bij de lokale bevolking, zal het project leiden tot een aantal sociaal en economische effecten op het gebied van: 

Gezondheid

 • Afname van neonatale, maternale en algemene bevolkingssterfte als gevolg van het verlenen van kwaliteitsdiensten op het gebied van gezondheidszorg;
 • Vermindering van allerlei ziekten in de gemeenschap, uitgedrukt in DALYs (Disability-Adjusted Life Year). Dit komt neer op het aantal gezonde levensjaren dat een bevolkingsgroep verliest door ziekten;
 • Preventie van vroege zwangerschappen en family planning.

Productiviteit

 • Een betere gezondheidstoestand van de doelpopulatie verhoogt hun productiviteit en hun vermogen om zelfstandig inkomsten te genereren.

Werkgelegenheid en een inkomen

 • Direct: het creëren van banen voor klinisch en niet-klinisch ziekenhuispersoneel (zie toelichting hieronder);
 • Indirect: extra werkgelegenheid in sectoren zoals leveranciers van ziekenhuis verbruiksartikelen en medisch-technische onderdelen, schoonmaakdiensten, lokale bedrijven, enz.;
 • Via een microkrediet-programma kunnen gezinnen een eigen bedrijfje opstarten en een gezinsinkomen genereren en hiermee de zelfredzaamheid bevorderen;
 • Om zich in de toekomst te kunnen wapenen tegen crisissen zoals corona, worden spaargroepen opgezet, zodat de lokale dorpelingen in kleine groepen, naast een microkrediet, ook gaan sparen.

Vaardigheden en kennis van gezondheidswerkers

 • Continu bijscholen en trainen zorgt voor een hoge standaard van kennis en expertise van onze zorgprofessionals, hetgeen een positief effect heeft op de gezondheidszorg in de regio.

 

 

Projectspecificatie

 

 

Deze samenwerking maakt het mogelijk dat Stichting Kenia Health een gezondheidscentrum kan realiseren waardoor de bewoners de lokale plattelandsbevolking in de regio van Milo tegen een kleine vergoeding toegang krijgen tot elementaire zorg en voorlichting. 

Gezien het feit dat dit centrum in Milo zeer afgelegen ligt en met slechts een beperkt aantal andere zorgverleners in de buurt, kan worden geconcludeerd dat het centrum als een op zichzelf staande faciliteit zal fungeren. Daarom moet het in staat zijn om een zo uitgebreid mogelijke dienstverlening te bieden.

Bij de bouw en gebruik van het ziekenhuis wordt zoveel mogelijk duurzaam gebruik gemaakt van lokale grondstoffen. Er wordt ingezet op stroomvoorziening via zonne-energie en water wordt hergebruikt waar mogelijk, onder andere door het terugwinnen van niet-afvalwater en het opvangen van regenwater het doorspoelen van toiletten. Zo wordt de impact op de samenleving, het milieu en de economie geminimaliseerd.

Er is geconstateerd dat het ontbreken van een inkomen de hoofdreden is waarom de lokale mensen vaak niet naar de kliniek of dokter gaan. Bij een zeker eigen inkomenzullen ook de armste lagen van de samenleving naar een dokter gaan. Daarom wil Kenia Health integraal aan de bouw van de kliniek starten met een microkrediet programma.  Door het verstrekken van kleine kredieten kunnen de armste gezinnen een eigen bedrijf starten en zelf een eigen inkomen opbouwen. Zij krijgen training en structurele begeleiding zodat de investering succesvol wordt. Na terugbetaling van de lening, kan het zijn dat zij een tweede lening krijgen, of dat een nieuw gezin een lening kan krijgen. Op deze manier rouleert het fonds, wat tot een maximale impact leidt van het microkredietprogramma.

Een vast onderdeel is dat alle leden structureel sparen. In het begin zijn dit heel minimale bedragen. Dit zorgt voor discipline en vertrouwen in de groep. Nadat de bedrijven succesvol zijn, stijgt de spaarinleg. De hoogte wordt door de groep bepaald. Naarmate dit interne spaargeld stijgt, kunnen de leden zich steeds beter wapenen tegen crisissituaties. Aangezien zij geen toegang hebben tot reguliere banken, wordt op deze manier een effectief financieel alternatief geboden. Aanvullend zal Mercal Health de lokale gemeenschap infomeren over het belang van een gezondheidsverzekering. Dit garandeert toegang tot zorg.

 

 

Voortgang

 

 

Er is al zoveel gerealiseerd in relatief korte tijd. Ondanks de gevolgen van Covid-19 ligt men nu zelfs voor op schema en zou zomaar eind 2021 het basisgebouw kunnen staan. Lees snel de update.

Men ligt ruim voor op schema aangezien er ontzettend veel lokale mensen zijn ingezet. Dit was een gunstige impuls voor de werkgelegenheid in COVID-tijd. Kijk maar eens in de update hoe ze ervoor staan.

Er zijn behoorlijk wat challenges op het pad gekomen in de uitvoer. Eerst COVID en nu de oorlog in Oekraïne die de aanvoer en verkrijgbaarheid van materialen bemoeilijkt. Toch vordert het ziekenhuis gestaag door.

 

 

Foto's en Video

 

 

Oktober 2021: de ontwikkelingen zijn mooi te volgen vanwege de vele foto's die wij krijgen van het project. Hier een kleine selectie.

 

 

Juli 2021: De schep is letterlijk de grond in gegaan en iedereen is hard aan de slag met het graven van de fundering voor het gezondheidscentrum. Een mooie voortvarende start van het project ondanks alle Covid-maatregelen.